tictac

10 tekstów – auto­rem jest tic­tac.

Pot­ra­fimy być ta­cy ok­rutni wza­jem­nie dla siebie, że aż nie da się pat­rzeć w przyszłość bez wyrzutów sumienia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2014, 20:01

Cza­sem życie nie jest fair i ro­bi z nas żar­ty, których nig­dy nie chce­my usłyszeć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2013, 20:33

Zrób wszys­tko, aby życie stało się naj­większą przy­godą two­jego istnienia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 maja 2013, 20:11

Jeżeli ci moc­no na kimś za­leży, to słuchaj ser­ca, bo ro­zum może być na to za głupi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 kwietnia 2013, 21:14

Płacz tyl­ko w uk­ry­ciu, nie mów o swioch prob­le­mach, żyj dniem, do ludzi miej res­pekt, kochaj tych, którzy so­bie na to zaslużyli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2013, 14:46

Po­mimo włożone­go tru­du, pra­cy i poświęco­nego cza­su, by­wa cza­sem tak, ze od­no­simy po­rażki, które nie raz pro­wadza do pod­da­nia się i nie cheć do dal­szej pra­cy, która jest pot­rzeb­na do osiągniecia ce­lu. Więc, nie pod­da­waj sie. Walcz! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2013, 14:08

Jak byłam mała, wie­rzyłam w cu­da. Wraz z do­ras­ta­miem przes­tałam wie­rzyć, zaczełam żyć szarą rzeczy­wis­tością, prob­le­mami, chaosem i to za­nikło. Te­raz sie coś zmieniło, zmieniłam po­dejście do życia, na no­wo zaczy­nam wierzyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2013, 18:31

On jest jak naj­lep­sza mu­zyka, kto­ra w moim ser­cu gra. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2013, 20:58

Tyl­ko wte­dy zy­cie sta­je sie auten­tyczne, gdy dos­trze­gasz piek­no swiata i nie pat­rzysz w przeszlosc z wyrzu­tami sumienia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2012, 16:23

Bierz zy­cie ta­kie ja­kie jest, po­mimo wszel­kich przeszkod, trud­nosci, smut­ku, za­lu, roz­cza­rowan, ra­dos­ci, mi­los­ci, szczes­cia.Wszys­tko co sie po­jawia w twoim zy­ciu jest wy­jat­ko­wym zja­wis­kiem kto­rego dos­wiad­cza­my na codzien. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2012, 21:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność